Ga naar de inhoud
Bestuur en organisatie

Woonpartners Midden-Holland is een stichting zonder winstoogmerk, zoals beschreven in onze statuten, en staat onder leiding van een directeur-bestuurder. Deze legt verantwoording af aan de Raad van Commissarissen.

Governancecode

In de Governancecode Woningcorporaties 2020 wordt specifiek ingegaan op alle onderdelen van de governancecode en de wijze waarop Woonpartners Midden-Holland daarmee om gaat. Er wordt volgens 5 principes gehandeld.

 

ANBI

Woonpartners Midden-Holland is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit is vastgelegd in onze ANBI-verklaring.

 

Integriteitscode

Woonpartners Midden-Holland heeft een eigen integriteitscode. Deze is in nauwe samenspraak met de medewerkers en de Raad van Commissarissen tot stand gekomen. In de code staan de kernwaarden van de organisatie genoemd en zijn richtlijnen opgenomen met betrekking tot het integer handelen van medewerkers onderling, maar ook ten opzichte van klanten en externe relaties. Woonpartners stelt ook eisen op het gebied van integriteit aan leveranciers en aannemers. Deze zijn vastgelegd in de integriteitscode voor leveranciers en aannemers. Leveranciers en aannemers dienen betrouwbaar te zijn en zich te onthouden van strafbare gedragingen. Op het moment dat hieraan niet wordt voldaan, wordt men uitgesloten als (mogelijke) opdrachtnemer. Leveranciers en aannemers van Woonpartners zijn verplicht zich te houden aan deze code en in de geest van de code te handelen. De code omvat naast de integriteitsrichtlijnen de vier kernwaarden van Woonpartners waaraan het gedrag wordt getoetst. In de richtlijnen worden relevante aspecten met betrekking tot integriteit in de omgang met Woonpartners benoemd. Wilt u weten wat de klokkenluidersregeling inhoudt, dan kunt u deze op onze website inzien. In deze klokkenluidersregeling wordt onder andere verwezen naar de Aedes Gedragscode en Meldplicht Datalek. Mocht u vragen hebben over de codes, dan kunt u gebruik maken van het contactformulier.

 

Jaarverslag

In ons jaarverslag wordt uitgebreid ingegaan op de ontwikkeling, prestaties en financiële cijfers van Woonpartners Midden-Holland en op welke wijze bestuur en Raad van Commissarissen aandacht besteden aan de maatschappelijke opgave en het governancebeleid van de corporatie.

Jaarverslag 2023 met jaarrekening 

Jaarverslag 2022 met jaarrekening en Infographic

Jaarverslag 2021 en Infographic en Jaarrekening

Jaarverslag 2020 en Jaarrekening

Jaarverslag 2019 en Infographic en Jaarrekening

Jaarverslag 2018

Jaarverslag 2017

 

Visitatie

In opdracht van de Raad van Commissarissen en de directeur-bestuurder van Woonpartners Midden-Holland heeft het onafhankelijke bureau Reaflex een visitatie uitgevoerd. Klik hier om het visitatierapport in te zien, of bekijk de infographic met de belangrijkste punten. Hier leest u de bestuurlijke reactie op het visitatierapport. Het rapport is openbaar en is ook te vinden op www.visitaties.nl

 

Verbindingen

Het verbindingenstatuut is geactualiseerd en gebaseerd op de op dit moment geldende herziene Woningwet en Governancecode Woningcorporaties 2020. Klik hieronder voor aanvullende statuten en regelementen.

Investeringsstatuut

Treasurystatuut

Reglement Financieel Beleid en Beheer

 

Privacy

Woonpartners Midden-Holland schenkt veel aandacht aan de bescherming van persoonsgegevens. Hiervoor hanteren we een privacy statement en privacyreglement. Bij de verwerking van persoonsgegevens houden wij ons aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming daaraan stelt. U kunt de volledige tekst van deze Wet terugvinden op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens. Een inzage verzoek van uw verwerkte persoonsgegevens kunt u indienen via het het contactformulier.

De signaleringslijst is een instrument om te waarschuwen voor het verhuren van woningen aan personen die zich aantoonbaar ernstig misdragen hebben. Het doel is om in de wijken een goed woon- en leefklimaat te bevorderen en te handhaven, bewoners zoveel mogelijk te vrijwaren van inbreuken op hun woongenot, nieuwe schadeposten te vermijden en ongerechtvaardigde verrijking van huurders die zich schuldig maken aan woonfraude te voorkomen. Om die reden komen de op de lijst geplaatste personen gedurende een bepaalde termijn niet in aanmerking voor een huurwoning. Het staat Woonpartners Midden-Holland vrij om binnen die termijn toch een woning toe te wijzen, met vaak extra voorwaarden in een “laatste kans contract”.

 

Leveranciers

Wij werken samen met talloze leveranciers. Voor het aanbesteden van opdrachten zijn de Algemene Voorwaarden Inkoop Leveringen, Diensten en Werken opgesteld.

 

Ondernemingsplan

Elke vier jaar werkt Woonpartners aan een nieuw ondernemingsplan. Zo hebben we nu het Ondernemingsplan 2022-2027. Wilt u in circa twee minuten de kernboodschappen, bekijk dan de video. Hier staan de plannen in voor onze wijken, onze woningen, de organisatie, de samenwerking met onze klanten en een aantal van onze belangrijkste stakeholders. Dit plan hebben we samen met onze huurders, stakeholders en relaties gerealiseerd. Bedankt daarvoor en we vragen ook iedereen om in de toekomst actief met ons mee te blijven denken.

 

Jaarplan

Woonpartners Midden-Holland stelt jaarlijks een jaarplan op. Het jaarplan is een uitwerking van het meerjarenbeleidsplan. U leest er de belangrijkste beleidsvoornemens voor het jaar 2024 in. Bekijk de brochure met de belangrijkste punten. Wij vinden het belangrijk dat onze belanghouders, waaronder huurders en externe relaties, meedenken over ons beleid voor de komende jaren. Heeft u suggesties? Neem dan contact met ons op.

 

Prestatieafspraken

Woningcorporaties maken elk jaar afspraken met gemeenten en huurdersorganisaties over de prestaties die ze gaan leveren. Dit is zo geregeld in de Woningwet. In die afspraken staat bijvoorbeeld welke woningen corporaties gaan bouwen voor welke doelgroepen. Woonpartners Midden-Holland bereidt jaarlijks samen met de Huurdersorganisatie Regio Hollands Midden Holland (HRHM) het zogeheten ‘bod’ voor en legt dit voor aan de gemeenten waar zij actief is. Na overleg tussen de drie partijen beoordelen de gemeenten het bod en geven hierop hun zienswijze. Hieronder kunt u de documenten inzien per gemeente.

2024

Prestatieafspraken Gouda

Prestatieafspraken Waddinxveen 

Prestatieafspraken Zuidplas