Werkwijze klachtencommissie

De werkwijze van de klachtencommissie is vastgelegd in het reglement klachtencommissie. In het reglement zijn de bevoegdheden van de klachtencommissie vastgelegd. Ook wordt aangegeven waaraan de samenstelling van de klachtencommissie moet voldoen. De wijze waarop een vergadering wordt voorbereid, de besluitvorming omtrent de klacht en de afhandeling van de klachten zijn eveneens vastgelegd.

De procedure in het kort:

  • U ontvangt van de directie een ontvangstbevestiging binnen 3 dagen na ontvangst van uw verzoek. In deze bevestiging staat vermeld wat er met uw klacht gaat gebeuren.
  • De klachtencommissie wordt zo spoedig mogelijk bijeen geroepen. Hier staat geen termijn voor.
  • Tijdens de zitting van de commissie kunnen partijen volgens het principe van hoor/wederhoor in de gelegenheid worden gesteld hun zienswijze toe te lichten.
  • De commissie brengt zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 10 werkdagen een gemotiveerd advies uit aan de directie.
  • Binnen 10 werkdagen nadat het advies aan de directie is uitgebracht, ontvangt u de schriftelijke beslissing van de directie, voorzien van het advies van de commissie.

U kunt uw reactie richten aan:
Klachtencommissie Woonpartners Midden-Holland
Postbus 102
2740 AC  WADDINXVEEN